BELEDİYE BİLGİ SİSTEMLERİ
BBYS (Belediye Bilgi Yönetim Sistemleri) nin amacı, kurumun personel yükünün azaltılarak, daha verimli ve halka daha fazla hizmet sunabilen kabiliyetler edinmesini sağlamaktır. Belediye gelirlerinin arttırılması, vergi kaçaklarının önlenmesi, kurum giderlerinin azaltılması, gelir ve giderleri etkin bir şekilde takip edilerek maksimum hizmet verilmesinin sağlanması, güçlü bir yazılım desteği ile gerçekleştirilebilir. Yazılımlarımız bu özellikleri ile belediyelerde yürütülen temel işlevlere ve Coğrafi BilgiSistemi (GIS) uygulamalarına taban oluşturacak tam bir otomasyon sistemidir.

Analitik Bütçe ve Muhasebe Modülü

Bütçe Modülü
Gelir Bütçesi
Gider Bütçesi
Finansman Tipi Bütçe
Bütçe Raporlar
 
 
Muhasebe Modülü
Yevmiye işlemleri
Yevmiye Girişi
Birim Bazında Geçici Yevmiye Kaydı
Bordroların Otomatik Muhasebeleşmesi
İrsaliyelerin Otomatik Muhasebeleşmesi
Taşınır işlem Fişlerinin Muhasebeleşmesi
Yevmiye Türetme
Yönetim Dönemi Hesap Cetvelleri
Kesin Hesap Cetvelleri
Kalan Ödenek ve Hakediş Takibi
Ödenek Rezerv İşlemi
 
Gelir Takibi Modülü
Tek Sicil Tahakkuk/Tahsilat Uygulaması
Emlak Vergisi İşlemleri
ÇTV İşlemleri
İlan Reklam Vergisi İşlemleri
Eğlence Vergisi İşlemleri
Yol Harcamalarına Katılım Payı
Pazaryeri Tahsilatı (IT 600)
Kira İşlemleri
Vergi Kaçaklarının Kontrolü
Ödeme Emri ve Takibi

CASIO IT 600 ile Pazaryeri Tahsilatı

Su Aboneleri ve Faturaları Modülü
Tek sicil uygulaması ile su abone numaralarının ortak çalışabilmesi
Tek işlemde emlak sicil veya su abone numarası girilerek kişiye ait tüm belediye Tahakkuk - Tahsilat bilgilerinin izlenmesi
Abone tiplerini istenildiği kadar tanımlayabilme olanağı
Su tarifelerinin parametrik girişi
Abone kaydetme, aboneyi,ad-soyad, soyad, adres, sayaç numarası, abone numarasından arama imkanı
Endeks girişi
Endeks kontrol listesi, toplam okunan sayaç sayısının dökümü
El Terminali ile ihbarname bildirimi
Fatura ve ihbarnamelerin toplu basılması
İhbarnamelerin basılıp, anında tahsilat yapılması
Toplu ihbarname basma işleminde istenilen kart numarası aralığının seçilebilmesi
İhbarname basımının paralel birden fazla yazıcıdan yapabilme imkanı
Tahakkuk bordrosu, tahsilat irsaliyelerinin basımı
Gecikme faizlerini taksitlendirebilme olanağı
Tahakkuk / tahsilat takibi, ödeme emirlerinin basımı
Su sarfiyatı ile otomatik olarak ihbarname alınması, okunan endekslerin tahakkuklarının otomatik olarak yapılması
İki çalışma yöntemini de destekleme imkanı
Banka aracılığıyla tahsilat
 
Personel Modülü
Memur Özlük İşlemleri
Memur Bordro İşlemleri
İşçi Özlük İşlemleri
İşçi Maaş İşlemleri
Sözleşmeli Personel Özlük İşlemleri
Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri
 

CASIO IT 3100 İle İhbarname Basımı

Hukuk İşleri Modülü
Hukuk işleri dosyalarının kaydedilerek kolay erişimin ve takibinin sağlanması
Hukuk işleri için alınan avansalar ve dava masrafalarını kaydedilmesi
Duruşma tarihlerinin takip edilmesi, miyadlı yazıların izlenmesi ve dava sonuçlarına göre raporlama yapılabilmesi
 
Sağlık İşleri Modülü
Hasta Takip, hasta muayene kartının izlenebilmesi
Cenaze İşlemleri, Mernis Tutanağı ve Ölüm Belgesinin yazdırılabilmesi
GSM Ruhsat İşlemleri
SM Ruhsat İşlemleri
 
Zabıta İşleri Modülü
İşyerleri Kontrol İşlemleri
İhtar ve Ceza Takibi
Zabıta Görev Takibi
Ticaret Sicil Belgesi
Zabıta Kimlik Bilgileri
İşyeri ruhsat takibi

Emlak Kamulaştırma Modülü
Belediye Mülkleri
Kamulaştırma-Devir-Takas İşlemleri
Kiraya verilen mülklerin ve Büfelerin Takibi
 
Veterinerlik İşlemleri Modülü
Barınak Takibi
Hayvan Tedavi ve Aşı
Kuduz Vakaları
Şikayet Takibi
 
Başkanlık Modülü
Kart, Adres, Randevu
Randevu Takibi
Evrak İmza Takibi
Özel Kalem İşleri
Tüm Belediye Modüllerinin Takibi

Taşınır Mal Modülü
Malzeme Giriş
Malzeme Çıkış
Demirbaş İşlemleri
Taşınır İşlem Fişi (TİF)
Otomatik Muhasebeleştirme
Barkod Desteği
Kalan Stok Kontrolü
Raporlar
 
İnternet Sayfası Modülü
Kurumun Tanıtımı
İnternet Üzerinden Tahsilat İşlemleri
Borç Sorgulama

İhale İşlemleri Modülü
İhale Özet Bilgileri Takibi
İhale Özet Bilgileri Raporlama

 

 
Halkla İlişkiler Modülü
Gelen dilek ve şikayetlerin, konu, ilgili müdürlük, dilek ve şikayeti yapan kişi bazında kaydedilmesi, durumunun izlenmesi (Cevap verildi mi?, Sonuçlandı mı? vs.)
Dilek ve şikayetlerin, belirli bir tarih aralığında, konularına, ilgili müdürlüklerine, sonuçlanma durumlarına göre özet raporların çıkartılması / Günlük Program

Dijital Evrak-Arşiv Modülü
Taranmış Döküman Arşivleme İşlemleri
Elektronik Ortam Dökümanlarının Arşivlenmesi
Elektronik İmza
Elektronik Evrak Dolaşımı
 
 
Yazı İşleri Modülü
Encümen ve meclis kararları
Karar konularının tanımlanması
Belirli karar konularına göre, imar oda, teklif eden birime göre alınan kararların sorgulanması imkanı
Encümen, encümen satın alma, meclis kararlarının takibi
Belediyede evrak defteri tutan tüm birimlerde kullanılma imkanı
Gelen ve Giden Evrakların kaydı
Evrakların iç yazışma, dış yazışma, dilekçe olarak durumlarının takibi
Evrakların geldiği yer, tarih, gittiği yer, konusu gibi bilgilerle arayabilme imkanı
Belediyeye gelen bir evrak başka birimlere havale edildikten sonra durumunu izleme olanağı
 
Ek Modüller
Muhtaç Asker Ailesi Yardımı
Meclis Emcümen Üyeleri Bordroso
Belediye Giderleri Takibi
Adres Etiket Modülü
Gözlük Alan Memurların Takibi
Eczane Faturaları Takibi
Hastane Faturaları Takibi
 
  Ege Üniversitesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Ünipa A.Ş. Kat 1 No: 104 Bornova / İZMİR  •  Tel: (0232) 3889199  •  Faks: (0232) 3880684  •  info@unipa.com.tr